Tổ chức sự kiện Lễ khánh thành đăng kiểm xe tại Yên Bái